Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sanatoria
sanatoria
[,sæni'teəriə]
danh từ số nhiều của sanatorium
như sanatorium


/,sænə'tɔ:riəm/

danh từ, số nhiều sanatoria /,sæni'teəriə/ ((cũng) sanitarium)
viện điều dưỡng
nơi an dưỡng

Related search result for "sanatoria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.