Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sally-port
sally-port
['sæli'pɔ:t]
danh từ
lỗ phá dây (lỗ hổng trong công sự để xông ra phá vây)


/'sælipɔ:t/

danh từ
lỗ phá dây (lỗ hổng trong công sự để xông ra phá vây)

Related search result for "sally-port"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.