Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sales talk
sales+talk
['seilz'tɔ:k]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời chào hàng, lời dạm bán hàng
lý lẽ thuyết phục (ai, làm gì)


/'seilztɔ:k/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời chào hàng, lời dạm bán hàng
lý lẽ thuyết phục (ai, làm gì)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sales talk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.