Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salacity
salacity
[sə'læsəti]
Cách viết khác:
salaciousness
[sə'lei∫əsnis]
như salaciousness


/sə'leiʃəsnis/ (salacity) /sə'læsiti/

danh từ
tính tục tĩu, tính dâm ô

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "salacity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.