Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
said


/sei/

danh từ

(từ hiếm,nghĩa hiếm) vải chéo

lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)

    to say the lesson đọc bài

    to say grace cầu kinh

    to say no more thôi nói, ngừng nói

    to say something nói một vài lời

tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán

    the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng

    you said you would do it anh đã hứa anh sẽ làm việc đó

đồn

    it is said that...; they said that... người ta đồn rằng...

    to hear say nghe đồn

diễn đạt

    that was very well said diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay

viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ

    there is not much to be said on that side bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu

    have you anything to say for yourself? anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?

cho ý kiến về, quyết định về

    there is no saying (it is hard to say) who will win không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng

    what do you say to a walk? anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?

lấy, chọn (làm ví dụ)

    let us say China ta lấy Trung quốc làm ví dụ

nội động từ

that is to say tức là, nói một cách khác; hay là, ít nhất thì

    North America, that is to say the USA and Canada bắc châu Mỹ, tức là nước Mỹ và Ca-na-đa

!to say on

tục nói

!to say out

nói thật, nói hết

!to say no

từ chối

!to say yes

đồng ý

!to say someone nay

(xem) nay

!to say the word

ra lệnh nói lên ý muốn của mình

!it goes without saying

(xem) go

!you may well say so

điều anh nói hoàn toàn có căn cứ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "said"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.