Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sagger
sagger
['sægə]
Cách viết khác:
saggar
['sægə]
như saggar


/'sægə/ (sagger) /'sægə/

danh từ
sạp nung đồ gốm (bằng đất sét chịu lửa để xếp các đồ gốm khi đem nung)

Related search result for "sagger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.