Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sacrilegist
sacrilegist
[,sækri'lidʒist]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) người phạm thượng, người báng bổ thần thánh


/,sækri'lidʤist/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) người phạm thần, người phạm thánh, người báng bổ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.