Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sacramental
sacramental
[,sækrə'mentl]
tính từ
(thuộc) lễ ban thánh thể, có liên quan đến lễ ban thánh thể
sacramental wine
rượu ban thánh thể
rất coi trọng lễ ban phước
danh từ
(tôn giáo) lễ ban phước


/,sækrə'mentl/

tính từ
(thuộc) lễ phước
rất coi trọng lễ phước

danh từ
(tôn giáo) lễ phước


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.