Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sấy tóc


[sấy tóc]
to dry one's hair (with a hair-dryer); to blow-dry oneselfDry one's hair (with a hair-drier)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.