Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sãi


[sãi]
Boatman.
Pagoda's warden.
Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa
Everybody's business is nobody's business.
watchman in Buddhist temple; Buddhist monkBoatman
Pagoda's warden Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa Everybody's business is nobody's business


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.