Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
round down


    Chuyên ngành kinh tế
bớt đi phần lẻ cho tròn số
làm tròn số
    Chuyên ngành kỹ thuật
làm tròn
làm tròn xuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.