Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rotary
rotary
['routəri]
Cách viết khác:
rotatory
['routətəri]
tính từ
quay; (thuộc) sự quay
the rotary motion of the earth
chuyển động quay của quả đất
rotary furnace
lò quay
danh từ
máy quay; máy in quay
chỗ đường vòng (phải đường vòng qua bục công an... không đi thẳng được) (như) roundabout, traffic-circlequay

/'routəri/ (rotatory) /'routətəri/

tính từ
quay
the rotary motion of the earth chuyển động quay của quả đất
rotary furnace lò quay

danh từ
máy quay; máy in quay
chỗ đường vòng (phải đường vòng qua bục công an... không đi thẳng được) ((cũng) roundabout, traffic-circle)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rotary"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.