Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roentgen
roentgen
['rʌntjən]
Cách viết khác:
rontgen
['rʌntjən]
danh từ
(vật lý) Rơngen (đơn vị đo bức xạ iôn hoá; tia X..)


/'rɔntjən/ (röntgen) /'rɔntjən/

danh từ
(vật lý) Rơngen

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "roentgen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.