Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reviewer
reviewer
[ri'vju:ə]
danh từ
nhà phê bình (sách...)


/ri'vju:ə/

danh từ
nhà phê bình (sách...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reviewer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.