Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
returnable
returnable
[ri'tə:nəbl]
tính từ
có thể trả lại, có thể hoàn lại
returnable bottles
những chai có thể trả lại
có tư cách ứng cử


/ri'tə:nəbl/

tính từ
có thể trả lại, có thể hoàn lại
có tư cách ứng cử


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.