Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retaining force
retaining+force
[ri'teiniη'fɔ:s]
danh từ
(quân sự) lực lượng đóng để giam chân địch


/ri'teiniɳ'fɔ:s/

danh từ
(quân sự) lực lượng đóng để giam chân địch

Related search result for "retaining force"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.