Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resourceless
resourceless
[ri'sɔ:slis]
tính từ
vô kế, vô phương, không trông mong vào đâu được
không có tài xoay xở, không tháo vát


/ri'sɔ:slis/

tính từ
vô kế, vô phương, không trông mong vào đâu được
không có tài xoay xở, không tháo vát

Related search result for "resourceless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.