Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reparability
reparability
[,repərə'biləti]
danh từ
tình trạng có thể đền bù được, tình trạng có thể bồi thường được


/,repərə'biliti/

danh từ
tình trạng có thể đền bù được

Related search result for "reparability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.