Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reducer
reducer
[ri'dju:sə]
danh từ
(hoá học) chất khử
(vật lý) máy giảm; cái giảm tốc; cái giảm áp
(nhiếp ảnh) máy thu nhỏ(vật lí) cái biến đổi
data r. cái biến đổi các dữ kiện

/ri'dju:sə/

danh từ
(hoá học) chất khử
(vật lý) máy giảm; cái giảm tốc; cái giảm áp
(nhiếp ảnh) máy thu nhỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reducer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.