Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realizable
realizable
['riəlaizəbl]
tính từ
có thể thực hiện được
có thể hiểu được, có thể nhận thức được


/'riəlaizəbl/

tính từ
có thể thực hiện được
có thể hiểu được, có thể nhận thức được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "realizable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.