Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rattle-brained
rattle-brained
['rætlbreind]
Cách viết khác:
rattle-headed
['rætl,hedid]
rattle-pated
['rætl,peitid]
tính từ
ngốc nghếch, khờ dại, bông lông nhẹ dạ


/'rætlbreind/ (rattle-headed)

tính từ
có nhiều chuột
(thuộc) chuột; như chuột
phản bội; đê tiện, đáng khinh
(từ lóng) hay cáu, hay gắt gỏng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ọp ẹp, long tay gãy ngõng

Related search result for "rattle-brained"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.