Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rợp bóng


[rợp bóng]
Shady, in the shade.
Chơi chỗ rợp bóng
To play in the shade.Shady, in the shade
Chơi chỗ rợp bóng To play in the shade


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.