Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rèn đúc


[rèn đúc]
Train, form, forge, fashion, shape, mould, create
Rèn đúc nhân tài
To train talents.Train, form
Rèn đúc nhân tài To train talents


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.