Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pursuit plane
pursuit+plane
[pə'sju:t'plein]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không) máy bay cường kích


/pə'sju:t'plein/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (hàng không) máy bay cường kích

Related search result for "pursuit plane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.