Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pummel
pummel
['pʌml]
ngoại động từ
đấm thùm thụp, đấm liên hồi, đánh túi bụi (như) pommel


/'pʌml/

ngoại động từ
đấm thùm thụp, đấm liên hồi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pummel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.