Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulverulence
pulverulence
[pʌl'verjuləns]
danh từ
trạng thái vụn như bụi; tính vụn thành bụi


/pʌl'verjuləns/

danh từ
trạng thái vụn như bụi; tính vụn thành bụi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.