Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pudsy
pudsy
['pʌdzi]
tính từ
phúng phính, phốp pháp


/'pʌdzi/

tính từ
phúng phính, phốp pháp

Related search result for "pudsy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.