Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
psychopathology
psychopathology
[,saikoupə'θɔlədʒi]
danh từ
(y học) bệnh học tâm lý, bệnh học tinh thần


/,saikoupə'θɔlədʤi/

danh từ
(y học) bệnh học tâm lý, bệnh học tinh thần

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.