Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
propensity
propensity
[prə'pensəti]
danh từ
(propensity for / to / towards something; propensity for doing / to do something) thiên hướng; xu hướng


/propensity/

danh từ
thiên hướng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "propensity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.