Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
profitless
profitless
['prɔfitlis]
tính từ
không có lợi, vô ích; không có lãi


/profitless/

tính từ
không có lợi, vô ích
không có lãi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.