Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prickly heat
prickly+heat
['prikli'hi:t]
danh từ
(y học) chứng nổi rôm (ở các xứ nóng)


/'prikli'hi:t/

danh từ
(y học) chứng nổi rôm (ở các xứ nóng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prickly heat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.