Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pricker
pricker
['prikə]
danh từ
mũi nhọn, cái giùi


/'prikə/

danh từ mũi nhọn, cái giùi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pricker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.