Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pretersensual
pretersensual
[,pri:tə'sensjuəl]
tính từ
siêu cảm giác


/,pri:tə'sensjuəl/

tính từ
siêu cảm giác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.