Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pressure-group
pressure-group
['pre∫ə,geidʒ]
danh từ
nhóm gây sức ép về chính trị


/'preʃə'gru:p/

danh từ
nhóm người gây sức ép (đối với một chính phủ)

Related search result for "pressure-group"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.