Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
predial
predial
['pri:diəl]
tính từ
(thuộc) đất đai, (thuộc) ruộng đất
gắn chặt với ruộng đất (nô lệ)
danh từ
người nô lệ gắn chặt với ruộng đất


/'pri:diəl/

tính từ
(thuộc) đất đai, (thuộc) ruộng đất
gắn chặt với ruộng đất (nô lệ)

danh từ
người nô lệ gắn chặt với ruộng đất

Related search result for "predial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.