Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prate
prate
[preit]
danh từ
sự nói huyên thiên; sự nói ba láp
chuyện huyên thiên; chuyện ba láp, chuyện tầm phào
nội động từ
nói huyên thiên; nói ba láp


/preit/

danh từ
sự nói huyên thiên; sự nói ba láp
chuyện huyên thiên; chuyện ba láp, chuyện tầm phào

động từ
nói huyên thiên; nói ba láp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.