Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
praps
praps
[præps]
Cách viết khác:
perhraps
[pə'hæps]
như perhaps


/pə'hæps, (Àthtục) præps/ (praps) /praps/

phó từ
có lẽ, có thể

Related search result for "praps"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.