Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
potential difference


    Chuyên ngành kỹ thuật
hiệu điện thế
hiệu số điện thế
hiệu thế
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
sự sai biệt hiệu thế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.