Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post captain


/'poust'kæptin/

danh từ
(hàng hải) viên chỉ huy thuyền chiến (có từ 20 khẩu đại bác trở lên)

Related search result for "post captain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.