Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poetaster
poetaster
[,poui'tæstə]
danh từ
nhà thơ xoàng


/,poui'tæstə/

danh từ
nhà thơ xoàng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.