Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pinnace
pinnace
['pinis]
danh từ
(hàng hải) xuồng máy (xuồng nhỏ có động cơ của tàu)


/'pinis/

danh từ
(hàng hải) xuồng chèo (thường tám chèo); xuống máy (của một tàu chiến)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pinnace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.