Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pilot-cloth
pilot-cloth
['pailətklɔθ]
danh từ
vải nỉ xanh (để may áo choàng cho thuỷ thủ)


/'pailətklɔθ/

danh từ
vải nỉ xanh (để may áo choàng cho thuỷ thủ)

Related search result for "pilot-cloth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.