Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pigwash
pigwash
['pigwɔ∫]
Cách viết khác:
pig's wash
['pigzwɔ∫]
như pig's wash


/'pigzwɔʃ/ (pigwash) /'pigwɔʃ/

danh từ
nước gạo vo, nước rửa bát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pigwash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.