Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phytozoon
phytozoon
[,faitə'zouən]
Cách viết khác:
phytozoa
[,faitə'zouə]
như phytozoa


/,faitə'zouə/ (phytozoon) /,faitə'zouən/

danh từ
động vật hình cây

Related search result for "phytozoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.