Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phosphoresce
phosphoresce
[,fɔsfə'res]
nội động từ
phát lân quang


/,fɔsfə'res/

nội động từ
phát lân quang

Related search result for "phosphoresce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.