Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phú cường


[phú cường]
(từ cũ) Prosperous and poweful.
Xây dựng một nước phú cường
To build a prosperous and powerful country.
(of nation) prosperous and powerful(từ cũ) Prosperous and poweful
Xây dựng một nước phú cường To build a prosperous and powerful country


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.