Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phí


[phí]
to waste; to squander
Tôi thực sự phí mất một giờ đồng hồ ở bưu điện
I really wasted an hour at the post office
cost; fees; charges; rates
Phí và điều kiện vận chuyển một sản phẩm
Freight rates and conditions for a productWast, squander
Phí sức To waste one's energy
Phí thì giờ To waste (squander) one's time
Phí tiền to squander (waste) money
Phí vận chuyển Costs of transport


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.