Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phán truyền


[phán truyền]
Order (said of a superior authority); command; directOrder (said of a superior authority)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.