Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perverted
tính từ
lầm lạc; trụy lạc; đồi bại; hư hỏngperverted
[pə'və:tid]
tính từ
lầm lạc; trụy lạc; đồi bại; hư hỏng


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.