Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perichondrium
perichondrium
[,peri't∫ɔndriəm]
danh từ
(giải phẫu) màng sụn


/,peri'kɔndriəm/

danh từ
(giải phẫu) màng sụn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.